ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

ВЕЛИМЧЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

  1. Загальні положення

 

           Служба у справах дітей Велимченської сільської ради (далі - Служба) є структурним підрозділом  Велимченської сільської ради, утворюється за поданням  сільського голови сільською радою, підзвітна і підконтрольна сільській раді, яка її утворила, підпорядкована її виконавчому комітету та сільському голові.

            Повне найменування Служби: Служба у справах дітей Велимченської сільської ради.

            Скорочена назва: Велимченська служба у справах дітей.      

            Служба є юридичною особою, має власні бланки та печатку.

            Юридична адреса: 44164, вулиця Центральна, будинок 89, село Велимче, Ковельський район, Волинська область.                              

           Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту дітей, зокрема, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та які опинились у складних життєвих обставинах; соціальної підтримки та надання соціальних послуг окремим громадянам та сім’ям, зокрема тим, що перебувають у складних життєвих обставинах; поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей; оздоровлення та відпочинку дітей; попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидія торгівлі людьми.

          Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови обласної державної  адміністрації, рішеннями обласної ради, розпорядженням голови.

 

  1. Основними завданнями Служби є:

       

           - забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

             - реалізація на території Велимченської громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

          - розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

          - координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

          - забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

           - здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

               -  ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

            - надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

              - улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

              - підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

               - визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території сільської ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

3. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі 

функції:

 

 -    забезпечує дотримання та захист особистих, майнових та житлових прав дітей, сприяє в отриманні житла дітьми – сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, які його не мають;

-    організовує розроблення і здійснення на території громади заходів, спрямованих на соціально-правовий захист дітей, профілактики   негативних проявів серед них, запобіганню дитячій бездоглядності,  безпритульності та правопорушень серед дітей;

  -     здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у  межах своєї компетенції за наданням у встановленому законодавство України порядку пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;

  -   забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням  законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчинення  дітьми правопорушень, дотримання законодавства про працю дітей на  підприємствах, в установах, в організаціях усіх форм власності;

  -   бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими зацікавленими органами сприяє їх працевлаштуванню, організовує  правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків;

  -  координує здійснення заходів щодо захисту прав та законних інтересів дітей, у тому числі, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-   забезпечує ведення в установленому порядку обліку дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування та дітей, що опинились у складних життєвих обставинах;

-    забезпечує створення і ведення банку даних про дітей, що опинились у    складних життєвих обставинах, дітей сиріт, та дітей позбавлених      батьківського піклування, сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі – банк даних);

 - здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до обліково-статистичних карток;

 - у встановленому порядку вирішує питання щодо надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- здійснює контроль  за умовами проживання і виховання дітей, у тому числі, дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях, установах та закладах  усіх форм власності;

-  забезпечує сприяння громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту дітей;

- забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень щодо повернення таких дітей до батьків чи осіб, що їх замінюють;

- оформляє документи щодо надання дитині статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування та  влаштування її під опіку, піклування;

-  забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;

- оформляє клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з одних форм влаштування в інші, бере участь у процесі передачі дітей із закладів у сім’ї;

- координує діяльність закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, у питанні захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- готує проекти позовів та висновків органу опіки та піклування для подання до судових органів. Представляє орган опіки та піклування у судових засіданнях під час розгляду справ щодо дітей;

- приймає участь у допиті малолітніх та неповнолітніх дітей;

- в установленому порядку здійснює контроль за цільовим витрачанням аліментів на дитину;

- приймає документи та готує рішення органу опіки та піклування про вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини;

- складає адміністративні протоколи за невиконання рішень органів опіки та піклування, невиконання законних вимог посадових осіб органів опіки та піклування;

- за необхідності представляє інтереси дітей у судах;

- забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, оформляє протоколи її засідань та рішення комісії;

-  забезпечує здійснення контролю за цільовим використанням допомог та виплат на дітей, у разі встановлення фактів їх нецільового витрачання батьками, чи особами, що їх замінюють, порушує питання про припинення таких виплат чи притягнення винних до відповідальності в установленому законом порядку;

- визначає пріоритетні напрямки поліпшення в громаді становища дітей, їх соціального захисту, вносить пропозиції сільському голові щодо сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей;

- забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо дітей;

- разом з відповідними структурними підрозділами центральних органів виконавчої влади, навчальними закладами, громадськими організаціями організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про збереження і захист конституційних прав та законних інтересів дітей, вивчає причини і умови вчинення дітьми правопорушень та впроваджує сучасні методи запобігання злочинності серед дітей;

- здійснює організацію обліку дітей та підлітків шкільного віку та контроль за виховною роботою у закладах освіти;

- забезпечує реєстрацію народження знайденої, підкинутої, покинутої дитини або дитини, мати якої померла чи місце проживання встановити неможливо;

- надає потенційним опікунам, піклувальникам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів  з  метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

- готує акти обстежень умов проживання дитини та опис її майна, оцінку потреб дитини, акт оцінки рівня безпеки дитини тощо;

 - проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж щоквартально, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

- готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у сім’ях опікунів, піклувальників;

- забезпечує захист прав внутрішньо переміщених дітей, дітей що постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів;

- розглядає звернення закладів освіти щодо відрахування учнів;

- розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

- здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

9.2. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг сім’ям:

  -контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;

 - сприяє створенню на території громади дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей та наближених до сімейних форм виховання дітей;

- забезпечує здійснення соціального супроводу сімей опікунів, піклувальників, патронатних сімей (при наявності) та надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб дітей у цих сім’ях;

- забезпечує здійснення соціального супроводження  дитячих будинків сімейного типу;

- здійснює  заходи соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування по підготовці до виходу їх із сім’ї, тим самим готуючи їх до самостійного життя;

- надає сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, послуги з  консультування і соціальної профілактики;

 - співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги, сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

 - у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги  сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

         - проводить пошук кандидатів у патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники;

- здійснює контроль за цільовим використанням аліментів. 

 

                                                   4. Служба має право:

        

          - приймати рішення з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими до виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами;

            - видавати  накази з питань, що належать до її компетенції;    

           - звертатися до підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей та сімей;

            - запрошувати для бесіди та відвідувати за місцем проживанням батьків або інших законних представників з метою роз’яснювання причин, які призвелидо порушення прав дітей, бездоглядності та  безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин;

            - відвідувати дітей які, перебувають на обліку у Службі, та дітей  щодо яких надійшло повідомлення про порушення їх прав, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити з ними бесід та відповідну профілактичну роботу;

 

5. Взаємодія Служби у справах дітей Велимченської сільської ради з іншими  органами та структурами.

 

              Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом  Велимченської      сільської ради, територіальною громадою, а також підприємствами, установами та організаціями, благодійними організаціями та об’єднаннями громадян. 

6. Керівництво Служби у справах дітей

 

Службу у справах дітей очолює начальник служби, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

Начальник Служби повинен знати: Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента Українипостанови Верховної Ради України,  постанови     та  розпорядження    Кабінету 

Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що  належать до його компетенції; основи управління персоналом; основи права; форми та методи роботи із засобами   масової інформації;  інструкцію  з   діловодства      у   відповідному    органі   місцевого   самоврядування;     основи 

психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги:    повна вища освіта   відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, вміння працювати на персональному комп’ютері, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 років.

Начальник Служби:

1) здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, визначає функції працівників Служби, сприяє створенню належних умов праці;

2) подає на розгляд сесії сільської ради зміни до положення про Службу;

3) затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними;

4) видає у межах своїх повноважень та компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані сільським головою;

5) вносить пропозиції щодо формування планів роботи сільської ради, затверджує плани роботи Служби та здійснює контроль за їх виконанням;

6)  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому сільської ради, сесіях сільської ради питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби і її працівників;

8) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Служби;

9) звітує перед сільським головою та сільською радою про виконання покладених на Службу завдань;

10) може входити до складу виконавчого комітету сільської ради;

11) може брати участь у засіданнях сесії сільської ради;

12) представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами сільської ради, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

13) готує у межах своїх повноважень проекти розпоряджень голови сільської  ради, організовує контроль за їх виконанням;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

15) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) подає сільському голові пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством, працівників Служби, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

7. Заключні положення

Накази начальника служби у справах дітей, що суперечать Конституції та Законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути  скасовані сільською радою.

Служба у справах дітей утримується за рахунок коштів сільського бюджету.

Ліквідація та реорганізація Служби у справах дітей здійснюється за рішенням сесії сільської ради.

Положення про Службу набирає чинності з дня його державної реєстрації.

          Зміни та доповнення до цього Положення мають юридичну силу, якщо вони відповідають чинному законодавству України, оформлені письмово та затверджені рішенням Велимченської сільської ради і зареєстровані в установленому законодавством України порядку або оформлені у вигляді нової редакції.