ПОЛОЖЕННЯ

про комунальний заклад

 

«Добровільна пожежна команда» Велимченської сільської ради

 

 

Велимче - 2022

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Рішення Велимченської сільської ради

Ковельського району Волинської області

                                                                            «09» лютого  2022 року13/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комунальний заклад

«Добровільна пожежна команда» Велимченської сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальний заклад «Добровільна пожежна команда» Велимченської сільської ради (далі – Заклад) створено на підставі рішення Велимченської сільської ради від «09» лютого 2022 року №13/32 «Про утворення комунального закладу «Добровільна пожежна команда» Велимченської сільської ради».

1.2. Заклад є комунальною власністю Велимченської сільської ради.

1.3. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Велимченської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, іншими нормативно-правовими актами України та цим Положенням.

1.4. Засновником Закладу є Велимченська територіальна громада в особі, Велимченської сільської ради Ковельського району Волинської області (далі – Засновник), код ЄДРПОУ 04334519, місцезнаходження: 44164, Волинська обл., Ковельського р-н., с. Велимче, вул. Центральна, будинок 89.

1.5. Органом управління та головним розпорядником бюджетних коштів Закладу є начальник комунального закладу «Добровільна пожежна команда» Велимченської сільської ради (далі – Орган управління).

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. Повне найменування Закладу українською мовою: Комунальний заклад «Добровільна пожежна команда» Велимченської сільської ради.

2.2. Скорочене найменування Закладу українською мовою: КЗ «ДПК» Велимченської с/р.

2.2. Повне найменування Закладу англійською мовою: Communal institution "Volunteer fire brigade" of the Velymchen village council.

2.3. Скорочене найменування Закладу англійською мовою: CI"Volunteer fire brigade" of the Velymchen v/c.

2.4. Юридична адреса Закладу: Україна, 44164, Волинська область, Ковельський район, с. Велимче, вулиця Центральна, будинок 103.

 

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

3.1. Заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України та інших банківських установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи та бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код та інші атрибути юридичної особи.

3.2. Заклад набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Заклад від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає стороною у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

3.3. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та Органу управління, а Засновник та Орган управління - за зобов’язаннями Закладу, крім випадків, передбачених законом.

3.4. Заклад не має в своєму складі інших юридичних осіб.

3.5. Заклад у своєму складі може мати окремі структурні підрозділи, що не набувають статусу окремих юридичних осіб, які у своїй діяльності керуються цим Положенням а також окремими Положеннями, що у випадках, передбачених діючим законодавством або іншими нормативно-правовими документами, затверджуються рішенням Велимченської сільської ради та/або її виконавчого комітету.

3.6. Організаційна структура Закладу: штатний розпис, кількість структурних підрозділів, місце їх розташування, функціональні обов’язки персоналу, зразки посвідчень працівників та інше, затверджуються рішенням виконавчого комітету Велимченської сільської ради, відповідно до покладених на Заклад завдань, визначених цим Положенням та Положеннями.

 

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

4.1. Заклад створений з метою здійснення незабороненої чинним законодавством України діяльності для задоволення суспільних потреб у напрямку пожежної безпеки та досягнення результатів у сфері соціально-економічного розвитку Велимченської територіальної громади.

4.2. Заклад є уповноваженим представником Засновника щодо забезпечення:

1) організації заходів із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння;

2) ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій;

3) забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної, техногенної та екологічної безпеки.

4.3. Предметом господарської діяльності Закладу для реалізації зазначеної мети у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту населення є:

- впровадження заходів із запобігання виникненню пожеж на території громади;

- участь у гасінні пожеж, евакуації та рятуванні (у тому числі при загрозі вибуху, обвалу, зсуву, підтоплення тощо) людей та матеріальних цінностей;

- впровадження заходів з мінімізації або ліквідації наслідків пожеж спільно з підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, іншими формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади;

- надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням можливостей наявних сил і засобів;

- надання домедичної допомоги постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій за наявності відповідного посвідчення у осіб, які надаватимуть таку допомогу;

- інформування територіального підрозділу ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог правил пожежної безпеки;

 - проведення роботи з населенням щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки;

- внесення на розгляд виконавчого комітету Велимченської сільської ради пропозицій щодо забезпечення пожежної безпеки на території громади;

- участь у проведенні:

1) заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників, зокрема спільно з територіальним підрозділом ДСНС, місцевими органами освіти, молодіжними організаціями;

2) моніторинг протипожежного стану об'єктів комунальної власності, у тому числі спільно з територіальним підрозділом ДСНС;

3) перевірок джерел протипожежного водопостачання, розташованих в межах територій Велимченської сільської громади;

4) тактичних навчань на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки, розташованих в адміністративних межах Велимченської сільської ради;

5) тактичних навчань з відпрацювання реагування на пожежі в екосистемах.

4.4. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу, сертифікації та ліцензування Заклад здійснює лише після отримання відповідних документів у встановленому законом порядку. Заклад забезпечує отримання особами, які залучаються до заходів, що стосуються його діяльності, документів відповідного зразка, які затверджують необхідну кваліфікацію або допуск до такої діяльності, у випадку їх необхідності.

4.5. Заклад може здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

4.6. Залучення підрозділу Закладу до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі – НС), наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС проводиться відповідно до Плану залучення сил і засобів, що затверджується рішенням Велимченської територіальної громади, міської (селищної, сільської) ради за погодженням з територіальним органом ДСНС України та іншими суб'єктами реагування, сили і засоби яких залучаються для ліквідації НС (подій, пожеж) на території Велимченської громади, міської (селищної, сільської) ради, а також планів локалізації та ліквідації аварій, реагування на НС, що передбачені для відповідного регіону.

 

 

5. ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

 

Основним завданням Закладу, відповідно до предмету господарської діяльності, передбаченого п.п. 4.3. - 4.5. цього Положення, є:

5.1. Запобігання виникненню пожеж та інших надзвичайних подій, мінімізація їх наслідків, участь у заходах щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

5.2. Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт.

5.3. Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на пожежі та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.

 

6. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ

 

6.1. Укладання договорів та виступ у ролі учасника цивільно-правових відносин, набуття майнових і немайнових прав.

6.2. Взаємодія з державними та громадськими організаціями, учбовими закладами, творчими товариствами, спортивними, науковими, іншими організаціями та громадянами в Україні та за кордоном.

6.3. Отримання від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своєї мети і завдань.

6.4. Проведення обстежень, перевірок відповідно до покладених завдань.

6.5. Розгляд усних та письмових звернень підприємств, установ організацій, фізичних та юридичних осіб, щодо питань у сферах діяльності Закладу, передбачених цим Положенням.

6.6. Організація функціонування створених відповідно до п. 3.5. даного Положення структурних підрозділів у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу завдань, в тому числі пожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення.

6.7. Постійне підтримання належного рівня підготовки персоналу та осіб, які залучаються до діяльності Закладу на добровільній основі, з урахуванням ризиків та небезпек, притаманних регіону, організація первинної підготовки для осіб, що хочуть стати членами Закладу та інших видів навчань з метою підвищення рівня знань та навичок.

6.8. Інформування органів державного нагляду та контролю про виявлені факти правопорушень у сферах діяльності, зазначених у цьому Положенні.

6.9. Публікація інформації щодо діяльності Закладу у засобах масової інформації, тощо.

 

7. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА

 

7.1. Заклад зобов’язаний:

7.1.1. Своєчасно та якісно виконувати роботи та надавати послуги відповідно до Положення Закладу.

7.1.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

7.1.3. Вживати заходів з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечення раціонального використання фонду споживання (оплати праці), своєчасних розрахунків із працівниками Закладу.

7.1.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, дотримання правил і норм охорони праці, соціального страхування, тощо.

7.1.5. Здійснювати бухгалтерський та статистичний облік, складати та подавати відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами в установленому законодавством порядку.

7.1.6. Утримувати об’єкти права комунальної власності в належному санітарно - технічному стані.

7.1.7. Забезпечувати пожежну безпеку на підпорядкованих об’єктах.

7.1.8. Організувати функціонування Закладу у режимі постійної готовності до запобігання виникненню пожеж, організації їх гасіння та інших надзвичайних подій, участі та проведенні навчальних та технічних заходів превентивного характеру, та забезпечення техногенно-екологічної безпеки на місцевому рівні.

7.1.9. Підтримувати взаємодію з територіальними органами та підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт.

7.1.10. Брати участь у визначенні рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та надзвичайних ситуацій в адміністративних межах Велимченської сільської ради.

7.1.11. Здійснювати профілактичну роботу, спрямовану на підвищення рівня обізнаності населення, робітників та службовців Закладу з питань пожежної та техногенної безпеки.

7.1.12. Виконувати пожежно-рятувальні роботи, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування апаратів захисту органів дихання та інших спеціальних технічних засобів, якими оснащується ПРП ДПО (у разі наявності таких засобів та проходження відповідної підготовки та персоналом Закладу та/або членами Закладу).

7.1.13. Постійно підтримувати належний рівень підготовки персоналу та членів Закладу для проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та подій.

7.1.14. Створювати резерв персоналу та/або членів Закладу з метою забезпечення оперативного виїзду за сигналом «Тривога». 

7.1.15 Забезпечувати надання домедичної допомоги постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці виникнення пожеж та НС.

7.1.16 Забезпечувати виконання пожежно-рятувальних робіт та/або рятувальних робіт (зокрема при дорожньо-транспортних пригодах), що потребують спеціальної кваліфікації та/або застосування апаратів захисту органів дихання чи інших спеціальних технічних засобів, якими оснащуються персонал та/або члени Закладу (виключно при наявності таких засобів у розпорядженні Закладу та проходження відповідної підготовки персоналом та/або членами Закладу).

7.1.17. Забезпечувати збереження інформації про об'єкти суб'єктів господарювання, що стала відомою у зв'язку з виконанням обов'язків.

7.1.18. Подавати пропозиції до органу управління щодо включення заходів, пов’язаних зі діяльністю Закладу, для включення їх до відповідних цільових Програм.

7.1.19. Виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.

7.1.20. Щорічно до 01 грудня поточного року подавати на затвердження органом управління плани роботи на наступний рік.

7.1.21. Щорічно до 01 березня наступного року, що настає за звітним роком, надає органу управління звіт про виконання планів роботи.

 

7.2. Заклад має право:

7.2.1. Планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки своєї діяльності відповідно до державної та місцевої політики щодо підтримки й розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, програм соціально-економічного розвитку Велимченської сільської територіальної громади.

7.2.2. Здійснювати самостійну діяльність відповідно до законодавства України.

7.2.3. Відкривати рахунки в банківських установах.

7.2.4. Укладати господарські договори з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законодавством порядку.

7.2.5. Виступати стороною у судах різної юрисдикції.

7.2.6. Встановлювати прямі господарські, інформаційні зв’язки з українськими та закордонними підприємствами, організаціями, установами різних форм власності та фізичними особами з усіх напрямків своєї діяльності.

7.2.7. Отримувати інвестиції у порядку, передбаченому законодавством України, а також залучати, за згодою Засновника, фінансові кошти у вигляді субвенцій з урахуванням відповідальності за цільове їх використання.

7.2.8. Отримувати безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб.

7.2.9. Здійснювати спільну науково-технічну, виробничу та соціальну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами.

7.2.10. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу та членів Закладу.

7.2.11. Здійснювати пропагування своєї діяльності через засоби масової інформації та іншим шляхом відповідно до чинного законодавства, в тому числі шляхом проведення виставок, презентацій, семінарів, круглих столів, тощо.

7.2.12. Затверджувати фірмовий знак (логотип) Закладу.

7.2.13. Відповідно до чинного законодавства, здійснювати обробку персональних даних в обсязі, структурі та порядку, що випливають із завдань та функцій, покладених на Заклад цим Положенням та законодавством.

7.2.15. У межах компетенції, складати статистичну інформацію, забезпечувати режим доступу до інформації, надавати інформаційні послуги відповідно до законодавства.

7.2.16. Обмежувати або забороняти під час аварій, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг та у випадках, визначених законодавством;

7.2.17. Залучати до виконання робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи подій та гасіння пожеж, інші пожежно-рятувальні підрозділи, фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на території Велимченської сільської територіальної громади.

7.2.18. Одержувати від державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Заклад завдань, у тому числі про об'єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися пожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення надзвичайної ситуації.

7.2.19. Користуватись іншими правами, наданими законодавством України.

 

8. МАЙНО ТА КОШТИ ЗАКЛАДУ

 

8.1. Майно Закладу становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу.

8.2. Майно Закладу є комунальною власністю Велимченської сільської територіальної громади і закріплюється за Закладом на праві оперативного управління.

8.3. Заклад, відповідно до чинного законодавства, користується земельними ділянками за призначенням, іншими природними ресурсами і відповідає за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу здійснюється лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

8.5. Джерелами формування майна Закладу є:

- кошти місцевого бюджету;

- майно передане йому Органом управління;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання;

- інше майно, цінності набуті на підставах, не заборонених законом;

- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

 - благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- цільової субвенції на інфраструктурний розвиток;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

8.6. Фінансування діяльності Закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

8.7. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого він входить.

8.8. Усі джерела формування кошторису обліковуються в установленому законодавством України порядку, відображаються в балансі та використовуються суворо за призначенням.

8.9. Заклад має право придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.10. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у Закладі визначається законодавством та нормативно-правовими України а також Органом управління Закладом.

8.11. Звітність Закладу встановлюється відповідно до вимог законодавства.

8.12. Заклад є неприбутковою організацією та відповідає таким вимогам:

- установчі документи Закладу містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи Закладу передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- установчі документи Закладу передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

8.13. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади чи місцевого самоврядування, відшкодовуються закладу відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

9. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

9.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до Положення на основі поєднання прав Засновника щодо використання майна та участі в управлінні Закладом трудового колективу. Члени Закладу можуть мати дорадчу функцію при прийнятті рішень щодо діяльності Закладу.

9.2. Заклад підзвітний та підконтрольний Засновнику, підпорядкований Органу управління.

9.3. До виняткової компетенції Засновника (власника) належить:

- затвердження Положення Закладу, внесення до нього змін та доповнень;

- проводить контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу;

- вирішення питання про передачу на баланс Комунального закладу у оперативне управління майна,  попередньо прийнятого у комунальну власність;

- надання згоди на відчуження  відповідності до норм чинного законодавства  України комунального майна, переданого Засновником (власником) у повне господарське відання;

- затверджує фінансовий план Комунального закладу та контролює його виконання;

- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що власністю Велимченської сільської ради  за закріплене за Закладом на праві оперативного управління;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю комунального закладу;

- погоджує Комунальному закладу договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні;

9.4. Засновник здійснює свої повноваження стосовно Закладу безпосередньо та через Орган управління.

9.5. Вищою посадовою особою Закладу є Начальник, який призначається на посаду розпорядженням Сільського голови Велимченської сільської ради та звільняється з посади з підстав, що передбачені чинним законодавством.

9.6. Начальник Закладу:

9.6.1. Самостійно вирішує питання діяльності Закладу відповідно до законодавства України та цього Положення, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника та Органу управління.

9.6.2. Без довіреності діє від імені Закладу, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях.

9.6.3. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах.

9.6.4. Розпоряджається коштами та іншим майном Закладу відповідно до чинного законодавства та установчих документів Закладу.

9.6.5. Укладає договори, угоди і контракти, в тому числі зовнішньо-економічні, видає довіреності (доручення), відкриває рахунки в відділенні Державного казначейства.

9.6.6. Несе відповідальність за виконання покладених на Заклад завдань, формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни.

9.6.7. Забезпечує належний рівень готовності до проведення пожежно- та аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

9.6.8. Проводить огляд, планові та оперативні перевірки наявності, стану збереження і правильного використання майна, техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовності до дій за призначенням.

9.6.9. Здійснює добір і забезпечує організацію роботи з комплектування Закладу кваліфікованим персоналом, залучення членів Закладу,, формує кадровий резерв,

9.6.10. Укладає та розриває трудові договори з персоналом Закладу та цивільно-правові договори з членами Закладу.

9.6.11. Забезпечує належні умови для виконання обов'язків покладених на персонал і  взятих на себе обовязків членами Закладу..

9.6.12. Забезпечує дотримання персоналом та членами Закладу заходів безпеки під час виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж та надання допомоги у ліквідації надзвичайних ситуацій чи подій.

9.6.13. В межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання персоналом Закладу.

9.6.14. Організовує ведення бухгалтерського обліку та складання статистичної звітності, підготовку річного звіту Закладу, розглядає матеріали ревізій і перевірок та приймає відповідні рішення.

9.6.15. Вносить пропозиції місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування щодо покращення матеріально-технічного забезпечення для здійснення добровільної пожежної охорони.

9.6.16. Забезпечує взаємодію з формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території Велимченської сільської ради.

9.6.17. Виїжджає на пожежі, місця аварій та стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керує роботою персоналу, членів Закладу з ліквідації їх наслідків. За потребою може покласти функції керівника гасіння пожежі чи ліквідації наслідків вище зазначених подій на працівників Закладу відповідно до посадових обовязків,  за умови наявності у них відповідних знань. Якщо договором з членом Закладу передбачено виконання таких функцій, може передати керування гасінням пожежі чи ліквідацією наслідків вище зазначених подій щодо конкретної події відповідному члену Закладу, за умови наявності у останнього підтвердженої кваліфікації (проходження необхідних навчань) для виконання цієї функції.

9.6.18. Зупиняє пожежно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю персоналу, членів Закладу, які беруть участь у гасінні пожеж, наданні допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій.

9.6.19. Вчиняє інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Положенню.

9.7. Відповідальність за правильність ведення, відповідність діючому законодавству України та достовірність бухгалтерського та податкового обліку, а також статистичної звітності Закладу покладається начальника Закладу.

9.8. У разі відсутності начальника Закладу його обов'язки виконує тимчасово призначена на цю посаду особа розпорядженням Сільського голови.

 

10. ПЕРСОНАЛ ТА ЧЛЕНИ ЗАКЛАДУ, ЇХ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТА ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ

 

10.1. Персонал Закладу становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності, на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників.

10.2. Персонал Закладу зобов’язаний виконувати свої обов’язки згідно з посадовими інструкціями. Посадові інструкції персоналу Закладу, який за посадою залучається до виконання робіт, пов’язаних з ризиком для життя та здоровя, мають включати наступні обов’язки:

10.2.1. Здійснювати заходи із запобігання виникненню пожеж;

10.2.2. У разі проведення заходів із запобігання пожежам та виявлення при цьому порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі, перешкоджати її гасінню або евакуації людей, інформувати про це засновників і органи державного пожежного нагляду;

10.2.3. Мати спеціальні знання в обсязі, необхідному для виконання покладених обов'язків;

10.2.4. Проводити агітаційно-роз'яснювальну роботу з метою недопущення виникнення пожеж та загибелі на них людей;

10.2.5. Дотримуватися вимог законодавства, дисципліни, охорони праці, дбайливо ставитися до майна, утримувати у справному стані пожежну техніку та пожежно-технічне спорядження;

10.2.6. Знати розміщення джерел протипожежного водопостачання в населеному пункті, систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння та інших технічних засобів, правила застосування та вміти використовувати їх при гасінні пожеж;

10.2.7. Знати способи оповіщення населення про пожежу;

10.2.8. Викликати підрозділи ДСНС  при виникненні пожежі;

10.2.9. Знати свої обов'язки, взаємодіяти з підрозділами ДСНС  під час гасіння пожежі і брати активну участь у її ліквідації;

10.2.10. Виконувати накази начальника Закладу;

10.2.11. Виконувати інші покладені на них обов'язки.

10.3. Персонал Закладу, який за посадою залучається до виконання робіт, пов’язаних з ризиком для життя та здоров’я,  може користуватись правами, передбаченими законодавством для осіб, які здійснюють заходи з пожежогасіння, зокрема:

10.3.1. Безперешкодного доступу до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожежі.

10.3.2. Вимагати під час гасіння пожежі:

- від державних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовини, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв'язку, а під час пожежі, що триває понад три години, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі;

- від посадових осіб об'єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти дії, що перешкоджають персоналу Закладу виконувати поставлені завдання;

- від осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.

10.3.3. Проводити під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис.

10.3.4. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

10.3.5. Використовувати в установленому порядку засоби зв'язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та надзвичайних ситуацій, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об'єкти і території.

10.3.6. Використовувати телебачення і радіомовлення для оприлюднення повідомлень про надзвичайні ситуації та пожежі.

10.3.7. Одержувати спеціальні та почесні звання, відзнаки та нагороди.

10.3.8. Користуватись іншими правами, наданими законодавством України.

10.4. Членами Закладу вважаються усі громадяни, які уклали із Закладом цивільно-правовий договір про виконання робіт, пов’язаних з метою діяльності Закладу, в тому числі і на добровільній основі або договір про волонтерську діяльність. Члени Закладу поділяються на членів, які залучені до виконання робіт, пов’язаних з ризиком для життя і здоров’я (добровільні пожежники), та членів, які виконують виключно роботи, не пов’язані з ризиком для життя і здоров’я (Волонтери).

10.5. Члени  Закладу перебувають поза штатом Закладу і можуть виконувати роботи також на добровільних (громадських) засадах. Добровільні пожежники залучаються за договорами цивільно-правового підряду або договорами про провадження волонтерської діяльності. Волонтери - за договорами про провадження волонтерської діяльності. Права та обов’язки членів Закладу визначаються укладеними з ними договорами.

10.6. Добровільними пожежниками можуть бути особи, як досягли 21-річного віку, володіють повною цивільною дієздатністю і здатні за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати роботи, пов’язані з метою діяльності Закладу. Волонтерами можуть бути будь-які дієздатні особи.

10.7. Особи, які виявили бажання стати членом Закладу, подають на ім'я начальника Закладу письмову заяву із зазначенням видів діяльності, до яких вони бажають долучитись на добровільній основі. Начальник Закладу після розгляду заяви та перевірки відповідності заявника вимогам до членів Закладу приймає рішення про підписання відповідного договору з такою особою або про відхилення заяви із зазначенням підстави у випадку відхилення.

10.8. Повноваження членів Закладу починаються в день підписання і реєстрації наказу начальника Закладу про  їх залучення, а закінчуються після видання відповідного наказу про припинення повноважень. Начальник Закладу видає наказ про залучення добровільного пожежника не раніше отримання такою особою свідоцтва про проходження первинної підготовки у навчальному центрі ДСНС.

10.9. Персоналу Закладу та членам Закладу видається посвідчення із зазначенням посади або виду членства, яке є основним документом, що підтверджує їх повноваження. Посвідчення має бути вилучене після припинення повноважень.

10.10. Повноваження члена Закладу можуть бути припинені:

- за його власним бажанням з будь-яких мотивів;

- за рішенням начальника Закладу про припинення договору з відповідним членом з мотивів втрати необхідності у залученні членів Закладу до діяльності Закладу, погіршення стану здоровя добровільного пожежника, що не дозволяє йому продовжувати виконувати роботи, пов’язані з ризиком для життя та здоров’я або відповідно умов, визначених договором.

10.11. Оплата праці персоналу,  виплата винагороди за витрати часу членам Закладу під час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань  Закладу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством та в межах видатків, передбачених кошторисом.

10.12. Соціальний захист персоналу та членів Закладу, надання соціальних гарантій чи пільг, покращення умов життя і здоров'я вирішуються Велимченською сільською радою відповідно до чинного законодавства у межах коштів, передбачених на соціальні потреби громади.

10.13. Персонал Закладу, який за посадою залучається до виконання робіт, пов’язаних з ризиком для життя та здоровя, та добровільні пожежники підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), отриманих при виконанні посадових обов'язків чи робіт за цивільно-правовими договорами, згідно з чинним законодавством та соціальному забезпеченню в порядку і на умовах встановлених діючим законодавством.

10.14. Первинна та подальші види підготовки персоналу, який за посадою залучається до виконання робіт, пов’язаних з ризиком для життя та здоров’я, та добровільних пожежників проводяться на базі навчальних центрів (пунктів) територіальних органів ДСНС з видачою відповідних документів або інших навчальних закладів, що мають відповідний рівень акредитації.

10.15. Правовідносини (трудові, цивільні) здійснюються відповідно до законодавства України про працю, цивільного законодавства, колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, Положення про оплату праці та інших локальних нормативно-правових актів.

10.16. З метою захисту інтересів трудового колективу може утворюватися профспілковий комітет первинної організації профспілки.

 

11. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

11.1. Засновник визначає річний розмір фінансування – кошторис Закладу, відповідно до місцевого бюджету.

11.2. Заклад планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку за погодженням з Органом управління.

11.3. Заклад сплачує платежі в місцевий бюджет згідно з діючим законодавством України.

11.4. Правовідносини Закладу з іншими організаціями, підприємствами, установами та громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

11.5. Заклад здійснює свою діяльність в межах території, на яку поширюється юрисдикція Велимченської сільської ради, що прийняла рішення про створення Закладу. Заклад за узгодженням з Органом управління, може здійснювати заходи, які відповідають меті діяльності Закладу на інших територіях (за узгодженням з органами, які поширюють свою юрисдикцію на такі території).

 

 

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 

12.1. Заклад здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані підприємствам, установам, організаціям на договірній основі, а судовим органам, органам прокуратури, служби безпеки, органам системи МВС, Антимонопольному комітетові України та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України - на їх офіційну вимогу.

12.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється Засновником та іншими організаціями відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Велимченська - рада має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності Закладу.

12.4. Заклад зобов’язаний надавати Засновнику та Органу управління на їх вимогу будь-яку інформацію щодо діяльності Закладу.

12.5. Фінансовий рік Закладу збігається з календарним роком. Фінансовий рік завершується 31 грудня поточного року.

12.6. Начальник Закладу несе персональну відповідальність за дотримання порядку ведення, достовірності обліку та звітності.

 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

 

13.1. Внесення змін і доповнень до Положення Закладу розглядається, здійснюється та затверджується Засновником за поданням начальника Закладу.

13.2. Зміни та доповнення до Положення Закладу підлягають державній реєстрації.

 

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

14.1. Припинення діяльності Закладу (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації здійснюється за рішенням Засновника або суду.

14.2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється Засновником Закладу або за його дорученням Органом управління.

14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

14.4. Майно Закладу повертається власникам майна, або їх правонаступників.