-Динамічне спостереження за станом здоровя пацієнта із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоровя;

Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, а також паталогічних і фізіологічних (під час вагітності) станів

- Надання невідкладної медичної допомоги з розладами фізичного чи психічного здоровя, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної ( спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- Проведення наступних лабораторних досліджень:

    1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

    2. загальний аналіз сечі;

    3. глюкоза крові;

    4. загальний холостерин;

    5. швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити.

Проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 за умови наявності тест-системи у закладі;

Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого і дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень;

Лікування пацієнтів з гострою распіратурною хворобою COVID-19

- Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя.

- Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною;

Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

- Направення пацієнта  з медичними показаннями у заклади охорони здоровя для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомогит( в т.ч. за електронним спрямуванням);

Виклик бригади екстренної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані загрозливому для життя та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.

Підстави надання послуг: декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу